Tư vấn, điều trị, chăm sóc... và các vấn đề liên quan đến phẫu thuật.